Skip to main content

ALGEMENE VOORWAARDEN

Overdie Fines B.V., gevestigd en kantoorhoudende te Alkmaar, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Alkmaar onder nummer 37159668.

1. Definities
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
Leverancier
De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Overdie Fines B.V. gevestigd en kantoorhoudende te Alkmaar, aan de Kitmanstraat 231, alsmede haar rechtsopvolgers onder algemene of bijzondere titel.
Afnemer
Iedere natuurlijke- of rechtspersoon die Producten van de Leverancier afneemt dan wel daartoe met de Leverancier in onderhandeling treedt.
Partijen
Leverancier en Afnemer.
Overeenkomst
De door partijen gesloten overeenkomst die betrekking heeft op de verkoop van Producten inclusief de daarbij behorende bescheiden en gewoontes die daar integraal deel van uitmaken.
Producten
Alle zaken en diensten die het onderwerp zijn van een overeenkomst.
Order
Iedere opdracht van de Afnemer, in welke vorm dan ook.

2. Toepasselijkheid
2.1
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Leverancier aan Afnemer en op alle overeenkomsten tussen Leverancier en Afnemer, en zien op alle door Leverancier te leveren Producten.
2.2
Afwijkingen van deze voorwaarden zijn alleen geldig indien en voor zover deze tussen Leverancier en Afnemer schriftelijk zijn overeengekomen.
2.3
Toepasselijkheid van algemene voorwaarden van Afnemer (waarnaar in van Afnemer afkomstige stukken worden verwezen) wordt hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen.
2.4
Voor zover partijen eerder op basis van deze algemene voorwaarden een overeenkomst hebben gesloten, verklaren zij zich ermee akkoord, dat deze algemene voorwaarden ook op latere overeenkomsten tussen hen van toepassing zullen zijn. Deze bepaling is niet van toepassing op eventuele overeengekomen afwijkende voorwaarden die altijd geacht worden voor één overeenkomst te gelden.

3. Aanbod en aanvaarding
3.1
Alle aanbiedingen van de Leverancier zijn geheel vrijblijvend en binden de Leverancier niet.
3.2
De Leverancier zal niet gehouden zijn aan een aanbieding indien de kredietverzekeraar geen kredietlimiet afgeeft voor de Afnemer of indien een door de kredietverzekeraar afgegeven kredietlimiet ingetrokken wordt, dan wel – om welke reden dan ook – onvoldoende wordt.
3.3
Een overeenkomst komt eerst tot stand, nadat een order door de Leverancier schriftelijk aan de Afnemer is bevestigd of op het moment dat Leverancier begint met de uitvoering van de opdracht.
3.4
Behoudens schriftelijk protest van de Afnemer, wordt een overeenkomst tussen partijen geacht juist te zijn weergegeven in de door de Leverancier aan de Afnemer gezonden bevestiging.
3.5
Eventuele wijzigingen in en aanvullingen op een reeds bestaande overeenkomst zijn voor de Leverancier slechts bindend indien en voorzover schriftelijk door de Leverancier bevestigd.
3.6
Alle door de Leverancier verstrekte mededelingen betreffende kwaliteit, samenstelling, behandeling in de ruimste zin, toepassingsmogelijkheden, eigenschappen, technische adviezen, getallen, maten, etc. zijn slechts bindend voor zover de Leverancier deze uitdrukkelijk schriftelijk heeft bevestigd. Is dit niet het geval, dan is de Leverancier niet aansprakelijk voor schade ontstaan als gevolg van afwijkingen van de door hem verstrekte informatie.

4. Levering, transport en risico
4.1
Levering vindt plaats op basis van het beding af fabriek, “ex works”, conform Incoterms 2010 of meest recente uitgave, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
4.2
Deelleveringen zijn toegestaan en kunnen door Leverancier onmiddellijk in rekening worden gebracht.
4.3
De door Leverancier opgegeven leveringstermijnen voor zaken en uitvoeringsperioden voor diensten gelden als indicatief, zijn nimmer te beschouwen als fatale termijnen en binden Leverancier niet.
4.4
Overschrijding van leveringstermijnen en uitvoeringsperioden geeft Afnemer geen recht tot het vorderen van schadevergoeding in welke vorm dan ook, tot niet aanvaarding of tot geheel ontbinden van de overeenkomst dan wel tot geheel of gedeeltelijk opschorten van de van de nakoming van enige verplichting van Afnemer uit de overeenkomst, tenzij Afnemer hiertoe op grond van wettelijke
bepalingen (dwingend recht) gerechtigd is. Aan de leveringsplicht van leverancier zal zijn voldaan door het eenmaal aanbieden van de zaken. Het ontvangstbewijs door Afnemer ondertekend of door de persoon die deze vertegenwoordigt, strekt tot volledig bewijs van levering.
4.5
Indien Afnemer zaken niet of niet tijdig in ontvangst neemt, is Leverancier gerechtigd om de zaken voor risico van Afnemer op te slaan of, naar haar keuze, aan een derde te verkopen, onverminderd het recht van Leverancier om eventuele schade op Afnemer te verhalen. Opslag- en andere kosten komen voor rekening van Afnemer.
4.6
De Leverancier is gerechtigd om verzending van voor de Afnemer bedoelde Producten te laten plaatsvinden vanuit een andere locatie dan die waar haar bedrijfsterrein is gelegen. De locatie van waaruit wordt geleverd wordt dan geacht het bedrijfsterrein van de Leverancier te zijn en de bepalingen van deze algemene voorwaarden blijven onverkort van kracht.
4.7
Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, komen de Producten vanaf het moment van levering voor risico van de Afnemer.

5. Overmacht
5.1
Leverancier zal in geen geval gehouden zijn om aan haar verplichtingen uit de
overeenkomst te voldoen, en zal niet gehouden zijn tot enige schadevergoeding in geval van overmacht. Als overmacht aan de zijde van Leverancier gelden in ieder geval de hiernavolgende omstandigheden:
a. mobilisatie, brand, rook, explosie, bluswater, diefstal, natuurrampen, werkstaking, verkeersbelemmeringen, wegblokkades, oorlog, oorlogsgevaar, ex- en importverboden, transportproblemen, belemmerende maatregelen van enige overheid, bedrijfsongevallen en/of bedrijfsstoringen;
b. ziekte van personeel van Leverancier of van personeel van door Leverancier ingeschakelde hulppersonen;
c. een algemeen gebrek aan benodigde grondstoffen en andere voor het tot stand brengen van de door Leverancier te leveren zaken, diensten of overige prestaties benodigde zaken en/of diensten;
d. niet voorzienbare stagnatie bij toeleveranciers of andere derden waarvan Leverancier afhankelijk is;
e. het niet of niet volledig nakomen door Afnemer, door derden of door personen voor wie Leverancier aansprakelijk is, van enige van overheidswege of zijdens Leverancier gesteld voorschrift of gegeven aanwijzing (met inbegrip van die vervat in deze voorwaarden);
f. enige nalatigheid in de verrichting van iets, dat Leverancier niet uitdrukkelijk of afzonderlijk is opgedragen;
g. alle andere omstandigheden die Leverancier redelijkerwijze niet heeft kunnen vermijden, voorkomen of verhinderen, ook al waren deze omstandigheden ten tijde van de totstandkoming van de overeenkomst reeds te voorzien. Hieronder worden mede verstaan dergelijke omstandigheden bij hulppersonen alsmede wanprestatie van hulppersonen.
5.2
In geval van overmacht is Afnemer alleen gerechtigd over te gaan tot ontbinding van de overeenkomst voor zover de overeenkomst niet kan worden uitgevoerd of vast komt te staan dat nakoming niet mogelijk zal zijn.

6. Prijzen
6.1
Alle door de Leverancier opgegeven prijzen zijn, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, exclusief BTW en exclusief eventuele andere kosten zoals – maar niet beperkt tot – transportkosten, verpakkingskosten, etc..
6.2
Wijzigingen van factoren die de prijs van de Leverancier kunnen beïnvloeden, zoals -maar niet beperkt tot – inkoopprijs, koersverschillen, overheidsmaatregelen, in- en uitvoerrechten, verzekeringspremie, etc., mogen door de Leverancier aan de Afnemer worden doorberekend zonder dat de Afnemer hier het recht aan kan ontlenen de overeenkomst te ontbinden.

7. Betaling
7.1
Betaling dient te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
7.2
De Leverancier is niet verplicht cheques of wissels als betaling te accepteren. Indien hij dit desalniettemin doet, zijn alle daaraan verbonden kosten voor rekening van de Afnemer en wordt een betaling eerst geacht te zijn ontvangen indien en voorzover de bankrekening van de Leverancier voor het bedrag ter zake onvoorwaardelijk is gecrediteerd.
7.3
Vanaf het moment dat de Afnemer in verzuim is, is de Leverancier gerechtigd alle overige vorderingen die hij op de Afnemer heeft direct op te eisen en is de Leverancier bevoegd verdere leveranties op te schorten totdat de openstaande facturen, inclusief interest en kosten, volledig door de Afnemer zijn voldaan.
7.4
De Leverancier is gerechtigd om, wanneer hij van oordeel is dat de Afnemer zijn verplichtingen niet of niet tijdig zal kunnen nakomen, van de Afnemer vooruitbetaling of zekerheidsstelling te verlangen.
7.5
Alle door Leverancier gemaakte buitengerechtelijke incassokosten die verder gaan dan het versturen van een enkele (eventueel herhaalde) sommatie of het enkel doen van een (niet aanvaard) schikkingsvoorstel, het inwinnen van eenvoudige inlichtingen of het op gebruikelijke wijze samenstellen van het dossier, komen voor rekening van Afnemer. Deze buitengerechtelijke kosten worden gesteld op een minimum van 15% van het te incasseren bedrag met een minimum van € 1.000,-.
7.6
Iedere betaling van de Afnemer wordt geacht de betaling van de oudste nog openstaande factuur te zijn, eventueel vermeerderd met interest en kosten ongeacht of bij betaling al dan niet uitdrukkelijk anders is vermeld.

8. Eigendomsvoorbehoud, pandrecht en retentierecht
8.1
Leverancier levert de zaken aan Afnemer onder de opschortende voorwaarde dat Afnemer volledig aan haar op enig moment jegens Leverancier bestaande verplichtingen voldoet. Het hierin besloten eigendomsvoorbehoud strekt zich tevens uit tot (i) met de geleverde zaken gemaakte nieuwe zaken, (ii) alle vorderingen betreffende tegenprestaties van op grond van deze overeenkomst of enige andere overeenkomst van welke aard dan ook door Leverancier aan Afnemer geleverde of nog te leveren zaken, diensten en/of overige prestaties en, (iii) vorderingen wegens het tekortschieten in de nakoming van de sub (ii) bedoelde overeenkomsten, die tot schadevergoeding en vergoeding van buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten, contractuele en wettelijke renten, boeten en dwangsommen daaronder begrepen.
8.2
In geval Afnemer niet aan haar verplichtingen voldoet zal Leverancier het recht hebben het geleverde zonder enige sommatie, ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst terug te nemen, zulks onverminderd de overige rechten van Leverancier in verband met het niet voldoen van Afnemer aan haar verplichtingen. Afnemer stelt het geleverde ter beschikking van Leverancier en verschaft Leverancier zonodig toegang tot alle ruimten waar zich zaken van Leverancier bevinden.
8.3
Alle zaken, gelden, geldswaarden, verzekeringspenningen en/of documenten die Leverancier uit welke hoofde en/of opdracht dan ook voor of vanwege Afnemer onder zich heeft en/of zal verkrijgen danwel aan Afnemer verschuldigd is en/of zal worden, strekken Leverancier tot vuistpand voor alle vorderingen die Leverancier op Afnemer heeft en/of mocht verkrijgen.
8.4
Leverancier heeft jegens een ieder een retentierecht op alle zaken, gelden, geldswaarden, verzekeringspenningen en/of documenten, die Leverancier uit welke hoofde en/of opdracht dan ook onder zich heeft en/of zal verkrijgen.
8.5
Bij niet voldoening van de vordering door Afnemer is Leverancier gerechtigd tot (openbare) verkoop van het onderpand danwel hetgeen Leverancier uit hoofde van het retentierecht onder zich houdt volgens de bij wet bepaalde wijze.

9. Kwaliteit en quantum
9.1
Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen wordt de Leverancier steeds geacht aan zijn verplichtingen te hebben voldaan door het leveren van normale handelskwaliteit.
9.2
Wanneer wordt overeengekomen dat levering van metaalafvallen zal plaatsvinden op basis van de kwaliteitsomschrijvingen uit de €pean Classification for non-ferrous Metal Scrap, dan wel uit de Scrap Specifications van het Institute of Scrap Recycling Industries Inc., dienen deze te worden geïnterpreteerd conform de meest recente uitgave die gold op de datum waarop de betreffende overeenkomst werd afgesloten.
9.3
Met betrekking tot de overeengekomen quanta geldt, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, de volgende bepaling:
Bij overeenkomsten met betrekking tot de levering van metaalafvallen zijn de volgende afwijkingen van het overeengekomen quantum toegestaan:
– ± 2% bij vermelding van een bepaald quantum zonder meer;
– ± 5% bij vermelding van een bepaald quantum voorafgegaan door de aanduiding “ca”;
Bij vermelding van twee quanta als boven- en ondergrens, dient het te leveren quantum tussen de aangegeven quanta te liggen.
9.4
Het vaststellen van het gewicht van de geleverde Producten alsmede, voorzover overeengekomen, de wijze van verpakking, geschiedt voor partijen bindend direct voorafgaande aan de afgifte van de Producten aan de vervoerder door de Leverancier, dan wel Toeleverancier.
9.5
De Afnemer heeft het recht om, op zijn eigen kosten, bij het wegen en/of tellen aanwezig te zijn of zich daarbij te laten vertegenwoordigen. Indien de Afnemer van dit recht gebruik wenst te maken dient hij dit tijdig, dat wil zeggen tenminste 8 dagen vóór de voorziene leveringsdatum, aan de Leverancier te hebben meegedeeld. Wanneer de Afnemer genoemde termijn laat verstrijken wordt hij geacht het door de Leverancier dan wel Toeleverancier bij afgifte aan de vervoerder vastgestelde gewicht en/of aantal alsmede de toegepaste wijze van verpakking, te hebben geaccepteerd.

10 Gebreken; onderzoeks- en klachttermijnen
10.1
In geval van levering van zaken dient Afnemer de geleverde zaken binnen 5 werkdagen na ontvangst van de geleverde zaken te hebben onderzocht en eventuele klachten ter zake van zichtbare gebreken en/of gebreken die bij enig onderzoek waarneembaar zijn binnen 3 werkdagen na het verstrijken van de onderzoekstermijn schriftelijk te melden aan Leverancier, bij gebreke waarvan elke aanspraak van Afnemer op Leverancier vervalt. Klachten ter zake van gebreken die eerst later bij gebruik of verbruik door Afnemer aan het licht komen dienen binnen 3 werkdagen nadat zij door afnemer redelijkerwijs hadden behoren te worden ontdekt, doch uiterlijk 14 werkdagen na ontvangst van de geleverde zaken schriftelijk aan Leverancier te worden vermeld, bij gebreke waarvan elke aanspraak van Afnemer jegens Leverancier vervalt.
10.2
In geval van diensten dient Afnemer deze binnen 5 werkdagen na voltooiing daarvan te hebben onderzocht en eventuele klachten ter zake van zichtbare gebreken en/of gebreken die bij enig onderzoek waarneembaar zijn binnen 3 werkdagen na het verstrijken van de onderzoekstermijn schriftelijk te melden aan Leverancier, bij gebreke waarvan elke aanspraak van Afnemer op Leverancier vervalt. Klachten ter zake van gebreken die eerst later bij gebruik of verbruik door Afnemer aan het licht komen dienen binnen 3 werkdagen nadat zij door afnemer redelijkerwijs hadden behoren te worden ontdekt, doch uiterlijk 14 werkdagen na voltooiing van de diensten schriftelijk aan Leverancier te worden vermeld, bij gebreke waarvan elke aanspraak van Afnemer jegens Leverancier vervalt.
10.3
Eventuele klachten ter zake de kwaliteit van geleverde zaken die overeenstemmen met een vooraf door Afnemer geaccepteerd monster, dan wel ter zake de kwaliteit van geleverde zaken die overeenstemmen met door Afnemer vóór het sluiten van de overeenkomst verstrekte gegevens omtrent samenstelling en/of eigenschappen, worden door Leverancier niet geaccepteerd.
10.4
Wanneer is overeengekomen dat de Producten bij of na aflevering of voltooiing zullen worden gekeurd, geschiedt deze keuring op de plaats van levering, op de in de branche gebruikelijke wijze, door één of meer partijen in onderling overleg aangewezen perso(o)n(en). Tenzij anders overeengekomen zijn de kosten voor het keuren voor rekening van de Afnemer. Indien de Afnemer in gebreke blijft met het aanwijzen van een keurder, dan wel zijn medewerking aan keuring te verlenen wordt hij geacht de Producten te hebben geaccepteerd.
10.5
Klachten ter zake gebreken van door Leverancier geleverde Producten, waarvan de oorzaak kennelijk is gelegen in één of meer evenementen verband houdend met het transport van de Producten, dienen door de Afnemer uiterlijk binnen 7 werkdagen na transport rechtstreeks aan de vervoerder te worden vermeld.
10.6
De Leverancier staat er niet voor in dat de geleverde metaalafvallen vrij zijn van materialen met vocht en/of luchtinsluitingen “geschlossene Hohlkörper”, etc. en aanvaardt ter zake geen enkele klacht en geen enkele aansprakelijkheid.
10.7
Iedere aansprakelijkheid voor gebreken aan door de Leverancier verkochte Producten vervalt, indien de Afnemer naar het oordeel van de Leverancier niet de redelijkerwijze door hem met betrekking tot de Producten te nemen maatregelen heeft getroffen, o.a. ter beperking van de schade, of indien de Producten na aflevering:
a. niet op de juiste wijze zijn opgeslagen
b. met de andere Producten zijn vermengd
c. door Afnemer of derden zijn be- of verwerkt.
10.8
Klachten kunnen door de Leverancier worden afgewezen, indien de Afnemer niet alle medewerking verleent aan de Leverancier teneinde de gegrondheid van de klacht te (doen) onderzoeken.
10.9
Tenzij de Leverancier hiervoor schriftelijk toestemming heeft gegeven, worden
retourzendingen niet geaccepteerd. De kosten voor het retourneren zijn voor de
rekening van de Afnemer, terwijl de geleverde Producten voor zijn risico blijven.
10.10
Ingeval van een gegronde klacht heeft de Leverancier de keuze tussen vervanging van de geleverde Producten en een, gezien de klacht, redelijke korting op het factuurbedrag.
10.11
De Leverancier is niet gehouden tot vergoeding van enige schade veroorzaakt door een door hem geleverd gebrekkig product, anders dan de schade aan het product zelf op grond van deze algemene voorwaarden.
10.12
Ondanks eventuele klachten over gebreken is Afnemer verplicht tot tijdige betaling van de overeengekomen prijs en heeft Afnemer geen recht op compensatie.

11. Aansprakelijkheid
11.1
De aansprakelijkheid van Leverancier is beperkt tot het bedrag dat wordt uitgekeerd onder de aansprakelijkheidsverzekering van Leverancier. Bij gebreke van uitkering onder de aansprakelijkheidsverzekering is de aansprakelijkheid van Leverancier beperkt tot de netto gefactureerde waarde van de desbetreffende Producten, tenzij Afnemer bewijst dat de schade is ontstaan door opzet op bewuste roekeloosheid van Leverancier zelf of haar leidinggevenden.
11.2
Behoudens bepalingen van dwingend recht met betrekking tot (product)aansprakelijkheid is Leverancier niet aansprakelijk voor schade ten gevolge van van onoordeelkundig gebruik, ver-, c.q. bewerking van het geleverde, al dan niet in strijd met de in de branch geldende normen en waarden.
11.3
Leverancier is echter nimmer aansprakelijk voor:
a. schade, veroorzaakt door opzet of daarmee gelijk te stellen bewuste roekeloosheid van ondergeschikten van Leverancier en/of door Leverancier ingeschakelde hulppersonen;
b. indirecte schade, waaronder indirecte schade veroorzaakt door een gebrekkige zaak, gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, schade veroorzaakt door terugroepacties, schade door bedrijfsstagnaties, verlies van klanten, en schade aan naam en/of goodwill;
c. opzichtschade, waaronder schade die door of tijdens de uitvoering van diensten en/of overige prestaties wordt toegebracht aan zaken die zich bevinden in de nabijheid van de plaats waar wordt gewerkt.
11.4
Mededelingen door of namens Leverancier betreffende kwaliteit, samenstelling, behandeling in de ruimste zin, toepassingsmogelijkheden, eigenschappen enz. van de Producten binden haar niet, tenzij schriftelijk en uitdrukkelijk in de vorm van een garantie gedaan.

12. Opschorting, beëindiging en ontbinding
12.1
Leverancier heeft het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten dan wel naar keuze de overeenkomst door een schriftelijke verklaring en zonder voorafgaande ingebrekestelling, kennisgeving of rechterlijke tussenkomst, geheel of gedeeltelijk, met onmiddellijke ingang naar haar keuze te beëindigen of te ontbinden met behoud van alle haar toekomende rechten op vergoeding van kosten, schade en rente, en zonder dat Leverancier tot enige schadevergoeding is verplicht, indien:
a. Afnemer in staat van faillissement wordt verklaard, surséance van betaling c.q. faillissement heeft aangevraagd, dan wel onder bewind wordt gesteld;
b. Afnemer een of meer van haar (betalings)verplichtingen voortvloeiende uit, of anderszins verband houdende met de overeenkomst, niet, niet behoorlijk, niet volledig of niet tijdig nakomt, of vaststaat dat nakoming zonder tekortkoming onmogelijk zal zijn;
c. Leverancier een goede grond heeft te vrezen dat Afnemer niet in staat en/of bereid is of zal zijn aan haar verplichtingen te voldoen;
d. De kredietverzekeraar van Leverancier geen kredietlimiet afgeeft voor de overeenkomst met Afnemer of indien een door de kredietverzekeraar voor de overeenkomst afgegeven kredietlimiet ingetrokken wordt, dan wel – om welke reden dan ook – onvoldoende wordt.
e. Afnemer een besluit neemt tot liquidatie en/of stilleggen van Afnemer’s onderneming/activiteiten
f. Afnemer het vrije beheer over zijn vermogen verliest, of, wanneer Afnemer een natuurlijk persoon is, onder curatele wordt gesteld, of komt te overlijden;
12.2
Alle vorderingen die Leverancier ten tijde van het bestaan van één of meerdere in lid 1 van dit artikel genoemde omstandigheden op Afnemer mocht hebben, zullen volledig en onmiddellijk opeisbaar zijn.

13. Vrijwaring
Afnemer vrijwaart Leverancier voor aanspraken van derden tot vergoeding van schade voortvloeiende uit, of verband houdende met de levering door Leverancier van Producten. In het kader van haar vrijwaringsverplichting is Afnemer onder meer jegens Leverancier gehouden tot vergoeding van de redelijke kosten van verweer tegen aanspraken van derden, tenzij de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van Leverancier zelf of van haar leidinggevenden.

14. Vervaltermijn
Alle rechtsvorderingen en verweren van Afnemer en derden op Leverancier vervallen na verloop van 12 maanden gerekend vanaf de datum van aflevering van de zaken of het verrichten van de diensten.

15. Fixatie
15.1
Partijen kunnen overeenkomen dat – en onder welke voorwaarden – op de Afnemer de verplichting rust om de prijs van de in de gekochte Producten begrepen grondstoffen te fixeren.
15.2
Indien de Afnemer niet binnen 7 dagen, nadat hij door de Leverancier daartoe is gesommeerd, aan zijn verplichtingen voortvloeiend uit artikel 15.1 heeft voldaan, zal hij geacht worden het gehele quantum Producten (ten aanzien waarvan hij in gebreke is gebleven te fixeren), te hebben gefixeerd als ware hij genoemde verplichtingen wel was nagekomen en wel op de achtste dag na daartoe te zijn gesommeerd, of, in geval op die dag de Londense Metaalbeurs (LME) niet is geopend, op de eerstvolgende dag dat deze wel is geopend.

16. Compensatie
16.1
De Leverancier is te allen tijde gerechtigd om vorderingen van hem en/of van aan hem gelieerde vennootschappen op de Afnemer te compenseren.
16.2
Wanneer zich een geval voordoet als omschreven in artikel 14 van deze algemene voorwaarden, zullen ook alle eventuele vorderingen van aan de Leverancier gelieerde vennootschappen op de Afnemer direct opeisbaar zijn.

17. Wijzigingen
De Leverancier behoudt zich het recht voor om deze algemene voorwaarden te wijzigen en/of aan te vullen. De Afnemer verklaart zich op voorhand akkoord met eventuele aanvullingen en/of wijzigingen, tenzij dit in redelijkheid niet van hem verwacht mag worden.

18. Toepasselijk recht en jurisdictie
18.1
Alle overeenkomsten en rechtsbetrekkingen waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, worden beheerst door het Nederlands recht, met dien verstande dat:
a. Het Verdrag der Verenigde Naties inzake Internationale Koopovereenkomsten betreffende roerende zaken (Weens Koopverdrag) niet van toepassing is en uitdrukkelijk wordt uitgesloten;
b. Het in deze voorwaarden in artikel 11besloten eigendomsvoorbehoud voor zover gunstiger voor Leverancier, na invoer van de betrokken zaken in een ander land dan Nederland in de volle omvang en in het bijzonder ook in zijn reikwijdte geregeerd wordt door het recht van dat land.
18.2
Alle geschillen welke tussen Leverancier en Afnemer ontstaan, worden met uitsluiting van iedere andere rechter ter beslissing voorgelegd aan de rechtbank te Amsterdam.

19. Beslissende tekst, wijziging voorwaarden, ongeldigheid en nietigheid artikelen
Bij verschil tussen de Nederlandse en de in enige andere taal gestelde tekst van deze voorwaarden is de Nederlandse tekst doorslaggevend.
19.1
Mocht een artikel van deze voorwaarden ongeldig zijn of worden en/of nietig worden verklaard, dan wordt daardoor geldigheid van de overige artikelen niet aangetast. In plaats van het ongeldig en/of nietig verklaarde artikel wordt geacht alsdan de bepaling te zijn overeengekomen die in het kader van hetgeen rechtens mogelijk is de bedoeling en de geest van het ongeldig en/of nietig verklaarde artikel het meest benadert.

Alkmaar, 14 november 2017